ADIDAS VIETNAM

Cung cấp và thi công hệ thống hội nghị truyền hình. Cung cấp và xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu và thiết bị văn phòng – hội nghị. Adidas Vietnam sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình cho văn phòng của mình để kết nối với các chi nhánh của tập đoàn trên toàn cầu và với trụ sở chính. Nhờ có hệ thống này, Adidas đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho việc đi công tác nước ngoài thường xuyên cũng như kịp thời đưa các chính sách phổ biến đồng bộ cho toàn chi nhánh kịp thời.

0984 383 626